Top

Program a stanovy

Štatút mládežníckej organizácie strany Most-Híd IUVEN

Preambula

Mládežnícka organizácia strany Most-Híd IUVEN je dobrovoľné zoskupenie osôb sympatizujúcich s hodnotami a cieľmi politickej strany Most-Híd, svojimi aktivitami podporujúcimi a šíriacimi jej hodnoty a presadzujúcich záujmy mládeže v politickej strane Most-Híd a v politike.

Hlava 1 - Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Základné ustanovenia

1. Štatút upravuje organizáciu a činnosť IUVEN.

2. Štatút vychádza zo stanov politickej strany Most-Híd, konkretizuje podmienky pre organizáciu činnosti IUVEN ako organizačného útvaru politickej strany Most-Híd. IUVEN je organizačným útvarom v rámci politickej strany Most-Híd a nemá vlastnú právnu subjektivitu. V prípade rozporu medzi týmto štatútom a stanovami politickej strany Most-Híd sa prednostne použijú stanovy politickej strany Most-Híd.

3. Sídlo združenia je v sídle politickej strany Most-Híd, v súlade s aktuálne platnými stanovami politickej strany Most -Híd. 

Hlava 2 - Organizačný poriadok IUVEN

Článok 1

Vznik členstva v IUVEN

1. Členom IUVEN sa môže stať každá osoba mladšia ako 32 rokov, ktorá je členom politickej strany Most-Híd v súlade so stanovami politickej strany Most-Híd, ako aj každá osoba mladšia ako 32 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, a ktorá súhlasí so štatútom IUVEN a stanovami politickej strany Most-Híd, stotožňuje sa s činnosťou a poslaním IUVEN, činnosťou a poslaním politickej strany Most-Híd a sympatizuje s programovými cieľmi činnosti politickej strany Most-Híd vyjadrenými v stanovách strany Most-Híd a ostatných základných dokumentoch politickej strany Most-Híd, vydávaných v rámci jej činnosti a s činnosťou politickej strany Most-Híd zameranou na dosiahnutie týchto programových cieľov.

2. Členom IUVEN sa nemôže stať osoba, ktorá je v čase podania prihlášky členom inej politickej strany alebo hnutia než je politická strana Most-Híd.

3.Členstvo v IUVEN vzniká odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky osoby, ktorá spĺňa podmienky podľa bodu 1 tohto článku štatútu za člena IUVEN, a to buď predsedníctvu IUVEN alebo príslušnému regionálnemu predsedovi ustanovenému podľa tohto štatútu, prípadne odovzdaním vyplnenej prihlášky za člena IUVEN okresnému predsedníctvu politickej strany Most-Híd, alebo ústrednej kancelárii politickej strany Most-Híd; a súčasne rozhodnutím predsedníctva IUVEN o prijatí nového člena, ku dňu prijatia tohto rozhodnutia. Regionálny predseda IUVEN, okresné predsedníctvo politickej strany Most-Híd alebo ústredná kancelária sú povinné doručiť riadne vyplnenú prihlášku člena IUVEN predsedníctvu IUVEN bez zbytočného odkladu. Generálny tajomník IUVEN na základe rozhodnutia o prijatí za člena zapíše člena IUVEN do zoznamu členov.

4. Prihláška člena IUVEN musí obsahovať údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia. Žiadosť o členstvo v IUVEN musí byť datovaná a podpísaná.

Článok 2

Práva a povinnosti člena IUVEN

1. Člen IUVEN má právo:

a) voliť a byť volený do orgánov IUVEN,

b) obracať sa na orgány IUVEN s návrhmi a podnetmi, prípadne sťažnosťami a žiadať o vyjadrenie alebo stanovisko k týmto návrhom, podnetom, prípadne sťažnostiam,

c) spolupracovať na príprave a realizácii programu IUVEN,

d) podieľať sa na činnosti IUVEN a zúčastňovať sa aktivít organizovaných IUVEN vo vzťahu k jeho členom, ako aj vo vzťahu k tretím osobám a byť informovaný o činnosti IUVEN a rozhodnutiach orgánov IUVEN,

e) zúčastňovať sa zhromaždení alebo zasadnutí iných orgánov ktorých je členom na základe tohto štatútu a vyjadrovať sa na nich k prerokovávaným otázkam.

f) vykonávať ďalšie práva vyplývajúce zo štatútu, stanov politickej strany Most-Híd alebo rozhodnutí ich orgánov.

2. Člen IUVEN má povinnosť:

a) dodržiavať stanovy politickej strany Most-Híd a podieľať sa na realizácii základných programových cieľov politickej strany Most-Híd,

b) dodržiavať štatút IUVEN a ostatné dokumenty vydávané orgánmi IUVEN na základe štatútu IUVEN,

c) dodržiavať a plniť rozhodnutia a uznesenia orgánov IUVEN,

d) riadne a včas plniť svoje povinnosti  a úlohy súvisiace s funkciou v IUVEN, do ktorej bol zvolený alebo menovaný a aktívne sa podieľať na činnosti týchto orgánov,

e) aktívne sa podieľať na činnosti IUVEN, hájiť záujmy IUVEN, napomáhať plneniu jeho cieľov, chrániť dobré meno a povesť IUVEN a zdržať sa konania, ktoré je v rozpore s poslaním a cieľmi IUVEN a poslaním a cieľmi politickej strany Most-Híd.

f) rešpektovať a dodržiavať organizačnú štruktúru IUVEN,

g) dodržiavať ďalšie povinnosti vyplývajúce zo štatútu, stanov politickej strany Most-Híd alebo rozhodnutí ich orgánov,

h) riadne a včas oznamovať predsedníctvu zmenu údajov uvedených v prihláške do IUVEN.

Článok 3

Zánik členstva

1.Členstvo v IUVEN zaniká:

a) úmrtím člena IUVEN,

b) vystúpením člena z IUVEN, a to ku dňu doručenia písomného oznámenia člena IUVEN o vystúpení z IUVEN predsedníctvu IUVEN,

c) vznikom členstva člena IUVEN v inej politickej strane alebo hnutí než je politická strana Most-Híd,

d) vylúčením člena z IUVEN, resp. vylúčením člena IUVEN z politickej strany Most-Híd, v prípade ak je člen IUVEN súčasne členom politickej strany Most-Híd, a to ku dňu rozhodnutia predsedníctva IUVEN o vylúčení z IUVEN, resp. ku dňu rozhodnutia príslušného orgánu politickej strany Most-Híd o vylúčení člena IUVEN, ktorý je súčasne členom politickej strany Most-Híd z tejto politickej strany,

e) stratou alebo obmedzením spôsobilosti člena IUVEN na právne úkony, a to ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti člena IUVEN na právne úkony,

f) zánikom IUVEN alebo zánikom politickej strany Most-Híd.

2. Člena IUVEN môže vylúčiť z IUVEN predsedníctvo IUVEN z nasledujúcich dôvodov:

a) právoplatné odsúdenie člena IUVEN za úmyselný trestný čin,

b) uvedenie nepravdivých údajov pri vyplnení písomnej prihlášky za člena IUVEN,

c) prezentovanie názorov, ktoré sú v rozpore so základnými princípmi a cieľmi IUVEN,

d) porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, porušenie povinností člena IUVEN vyjadrených v tomto štatúte, resp. v stanovách politickej strany Most-Híd, porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí a uznesení orgánov IUVEN, povinností vyplývajúcich z rozhodnutí a uznesení orgánov politickej strany Most-Híd, ktoré súvisia s IUVEN alebo iných povinností vo vzťahu k IUVEN alebo politickej strane Most-Híd, konanie v rozpore so záujmami, princípmi a cieľmi IUVEN a/alebo politickej strany Most-Híd, konanie, ktoré vytvára nebezpečenstvo ohrozenia alebo priamo ohrozuje dobré meno a/alebo povesť IUVEN a/alebo politickej strany Most-Híd,  

3. V rozhodnutí o vylúčení člena z IUVEN musí byť uvedený presný dôvod vylúčenia podľa článku 3 bodu 2 tohto štatútu spolu so stručným odôvodnením. Rozhodnutie musí byť doručené členovi IUVEN, ktorej sa dotýka poštou prostredníctvom doporučenej zásielky na adresu, ktorá je združeniu známa. Člen môže podať proti rozhodnutiu o vylúčení z IUVEN odvolanie na Snem IUVEN v lehote do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Snem IUVEN vo veci rozhodne s konečnou platnosťou.

Článok 4

Regionálna organizácia

1. Regionálna organizácia (ďalej len „RO“) IUVEN je základnou organizačnou jednotkou IUVEN. RO sú otvorenými, neformálnymi organizačnými jednotkami IUVEN na regionálnej úrovni, ktoré na regionálnej úrovni sami organizujú a vykonávajú činnosť IUVEN zameranú na dosiahnutie cieľov IUVEN vyjadrených v tomto štatúte a stanovách politickej strany Most-Híd. RO v rámci svojej činnosti najmä zastupuje záujmy členov RO v IUVEN a v politickej strane Most-Híd, šíri myšlienky IUVEN a hodnoty strany Most-Híd v mieste svojej teritoriálnej pôsobnosti a na tento účel organizuje aktivity a podujatia RO v mieste svojej teritoriálnej pôsobnosti pre svoje člena aj pre tretie osoby.

2. Vznikom IUVEN vzniká 6 RO, podľa mapy regiónov IUVEN.

3. RO sa zhromažďuje na regionálnej konferencii najmenej 2 krát ročne. Regionálnych predsedov volia členovia RO, na základe kľúča ustanoveného predsedom IUVEN.

4. Účastníci regionálnej konferencie volia medzi sebou regionálneho predsedu na ročné obdobie, podľa kľúča ustanoveného predsedom IUVEN.

Článok 5

Regionálni predsedovia

1. Regionálny predseda je zástupcom RO vo vzťahu k ostatným orgánom IUVEN a reprezentuje RO navonok. Predseda RO zvoláva regionálnu konferenciu RO najmenej dvakrát ročne.

2. Regionálny predseda je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predsedníctvu IUVEN všetky podstatné okolnosti týkajúce sa RO,

3. Regionálny predseda sa zúčastňuje republikovej rady IUVEN a reprezentuje tam záujmy svojho RO.

4. Funkcia regionálneho predsedu zanikne:

a) uplynutím funkčného obdobia regionálneho predsedu, nie však skôr ako ku dňu zvolenia novej regionálneho predsedu,

b) vzdaním sa funkcie, doručením oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedníctvu IUVEN,

c) odvolaním predsedníctvom IUVEN,

d) zánikom členstva v IUVEN.

5. Regionálny predseda sa môže vzdať svojej funkcie doručením oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedníctvu IUVEN. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa doručenia vzdania sa funkcie predsedníctvu IUVEN.

Článok 6

Organizačná štruktúra IUVEN na republikovej úrovni

1. Na republikovej úrovni IUVEN združuje všetkych zaregistrovaných členov. Na republikovej úrovni IUVEN organizuje a vykonáva činnosť IUVEN zameranú na dosiahnutie cieľov IUVEN vyjadrených v tomto štatúte a stanovách politickej strany Most-Híd. IUVEN v rámci svojej činnosti najmä zastupuje záujmy členov IUVEN v politickej strane Most-Híd, šíri myšlienky IUVEN a hodnoty strany Most-Híd a na tento účel organizuje aktivity a podujatia pre svojich členov aj pre tretie osoby.

2. Vznik IUVEN registruje ústredná kancelária politickej strany Most-Híd, bez zbytočného odkladu po schválení štatútu IUVEN manažérkou politickej strany Most-Híd. Politické spojenie politickej strany Most-Híd zabezpečuje poverený člen predsedníctva politickej strany Most-Híd. Činnosť IUVEN s ostatnými organizačnými zložkami politickej strany Most-Híd koordinuje Ústredná kancelária strany.

2. Na republikovej úrovni vytvárajú IUVEN nasledovné orgány:

1.      Snem

2.      Republiková rada IUVEN

3.      Predsedníctvo IUVEN

4.      Predseda IUVEN

Článok 7

Snem IUVEN

1. Snem IUVEN je najvyšším orgánom IUVEN a tvoria ho všetci členovia IUVEN. Snem IUVEN zvoláva predseda IUVEN podľa potreby, najmenej však raz ročne pozvánkou v ktorej uvedie dátum, čas a miesto konania snemu IUVEN a program snemu IUVEN, ktorú doručí všetkým členom emailom uvedeným v žiadosti o registráciu. Pozvánka môže byť doručená aj inou vhodnou formou určenou predsedníctvom IUVEN. Predseda IUVEN zvolá snem vždy keď o jeho zvolaní rozhodne predsedníctvo IUVEN. Snem je uznášaniaschopný s počtom prítomných členov snemu IUVEN. Každý člen snemu IUVEN má na hlasovaní rady jeden hlas. Snem IUVEN rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov snemu IUVEN. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu IUVEN. Zasadnutie snemu IUVEN vedie predseda IUVEN alebo iný poverený člen predsedníctva IUVEN. Zo zasadnutia snemu IUVEN sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje opis prerokovania jednotlivých bodov programu a rozhodnutia snemu IUVEN s uvedením výsledku hlasovania. Zápisnicu podpisuje predseda IUVEN alebo iný člen predsedníctva IUVEN, ktorý členskú schôdzu viedol, a zapisovateľ. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na sneme IUVEN na prerokovanie a listina prítomných. Prvý snem IUVEN bude zvolaný manažérkou politickej strany Most-Híd bez zbytočného odkladu po schválení tohto štatútu.

2. Snem IUVEN rokuje a hlasuje o všetkých  otázkach súvisiacich s činnosťou IUVEN zameranou na dosiahnutie cieľov IUVEN, pokiaľ nie sú týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov IUVEN, najmä schvaľuje návrh štatútu IUVEN a jeho zmeny, určuje hlavné smery činnosti IUVEN na ďalšie obdobie, schvaľuje plán činnosti IUVEN na ďalšie obdobie a výročnú správu o činnosti IUVEN. Snem IUVEN rokuje o ďalších otázkach, ktoré sú zverené do jej právomoci. Uznesenia snemu IUVEN sú záväzné pre všetky RO a pre všetkých členov IUVEN.

3. Snem IUVEN navrhuje, volí a odvoláva predsedu a podpredsedov.

Článok 8

Republiková rada

1. Republikovú radu IUVEN tvorí predsedníctvo IUVEN a regionálni predsedovia IUVEN. Republiková radu IUVEN zvoláva predseda IUVEN podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne pozvánkou v ktorej uvedie dátum, čas a miesto konania republikovej rady IUVEN a program republikovej rady IUVEN, ktorú doručí všetkým členom republikovej rady emailom uvedeným v žiadosti o registráciu. Pozvánka môže byť doručená aj inou vhodnou formou určenou predsedníctvom IUVEN. Predseda IUVEN zvolá republikovú radu vždy keď o jeho zvolaní rozhodne predsedníctvo IUVEN. Republiková rada je uznášaniaschopná s počtom prítomných členov republikovej rady. Každý člen republikovej rady IUVEN má na hlasovaní rady jeden hlas. Republiková rada IUVEN rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu IUVEN. Zasadnutie republikovej rady IUVEN vedie predseda IUVEN alebo iný poverený člen predsedníctva IUVEN. Zo zasadnutia republikovej rady IUVEN sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje opis prerokovania jednotlivých bodov programu a rozhodnutia snemu IUVEN s uvedením výsledku hlasovania. Zápisnicu podpisuje predseda IUVEN alebo iný člen predsedníctva IUVEN, ktorý členskú schôdzu viedol, a zapisovateľ. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na republikovej rade IUVEN na prerokovanie a listina prítomných.

2. Republiková rada IUVEN rokuje a hlasuje o všetkých  otázkach súvisiacich s činnosťou IUVEN zameranou na dosiahnutie cieľov IUVEN, schvaľuje návrh aktivít pre jednotlivé regióny a schvaľuje správy o činnosti jednotlivých regiónov.

Článok 9

Predsedníctvo IUVEN

1. Predsedníctvo IUVEN je výkonným orgánom IUVEN, ktorý riadi a zabezpečuje riadny chod a činnosť IUVEN v obdobiach medzi zasadnutiami snemu a republikovej rady IUVEN, najmä obsahovo pripravuje rokovania snemu a republikovej rady IUVEN a zabezpečuje realizáciu jej rozhodnutí, vypracováva plán činnosti a výročnú správu, ktorú predkladá snemu IUVEN, rozhoduje o prijatí a vylúčení členov IUVEN, podáva záväzný výklad štatútu, navrhuje snemu IUVEN opatrenia na zabezpečenie činnosti IUVEN a rokuje o ďalších otázkach, ktoré sú zverené do jej právomoci.

2. Predsedníctvo IUVEN má 5 členov, 1 predsedu a 4 podpredsedov ktorí sú zvolení snemom IUVEN a stáleho člena predsedníctva, ktorým bude poverený člen z predsedníctva strany Most-Híd. Členovia predsedníctva IUVEN môžu byť volené do funkcie aj opakovane.

3. Predsedníctvo IUVEN zvoláva predseda IUVEN 4 krát ročne pozvánkou zaslanou členom predsedníctva IUVEN v ktorej uvedie dátum, čas a miesto konania predsedníctva IUVEN a program predsedníctva IUVEN, a ktorú doručí členom predsedníctva IUVEN emailom, ktorý je IUVEN známa. Pozvánka môže byť doručená aj inou vhodnou formou schválenou predsedníctvom IUVEN. Predsedníctvo IUVEN je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov predsedníctva IUVEN. Každý z prítomných členov predsedníctva IUVEN má na rokovaní jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu IUVEN. Zasadnutie predsedníctva IUVEN vedie predseda IUVEN alebo iný poverený člen predsedníctva IUVEN. Zo zasadnutia predsedníctva IUVEN sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje opis prerokovania jednotlivých bodov programu a rozhodnutia predsedníctva IUVEN s uvedením výsledku hlasovania. Zápisnicu podpisuje predseda IUVEN alebo iný člen predsedníctva IUVEN, ktorý členskú schôdzu viedol a zapisovateľ. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na predsedníctve IUVEN na prerokovanie a listina prítomných.

5. Generálny tajomník IUVEN vykonáva všetky administratívne úkony súvisiace s činnosťou IUVEN a jeho orgánov. Tajomník vedie zoznam členov IUVEN a zodpovedá za ich správu, aktualizáciu a archiváciu.

6. Členstvo v predsedníctve zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia člena predsedníctva IUVEN, nie však skôr ako ku dňu zvolenia nového člena snemom IUVEN,

b) vzdaním sa funkcie, doručením oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi IUVEN,

c) odvolaním člena predsedníctva snemom IUVEN,

d) zánikom členstva v IUVEN.

7. Člen predsedníctva IUVEN sa môže vzdať svojej funkcie doručením oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi IUVEN. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia snemu IUVEN nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie predsedovi IUVEN. Predsedníctvo IUVEN je povinné zvolať snem IUVEN za účelom voľby nového člena predsedníctva IUVEN najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena predsedníctva predsedovi IUVEN.

Článok 10

Predseda IUVEN

1. Je predstaviteľom IUVEN a splnomocnený konať vo všetkých veciach týkajúcich sa IUVEN.

2. Plní povinnosti vyplývajúce zo stanov politickej strany Most-Híd a tohto štatútu IUVEN na základe  uznesení orgánov.

3. Zastupuje IUVEN pred predsedníctvom politickej strany Most-Híd a spolupracuje s povereným členom predsedníctva strany Most-Híd.

4. Zvoláva snem IUVEN minimálne raz ročne a republikovú radu dvakrát ročne, a tiež na základe rozhodnutia predsedníctva IUVEN v súlade s týmto štatútom. 

5. Funkcia predsedu IUVEN zanikne:

a) uplynutím funkčného obdobia predsedu IUVEN, nie však skôr ako ku dňu zvolenia nového predsedu IUVEN predsedníctvom IUVEN,

b) vzdaním sa funkcie doručením oznámenia o vzdaní sa funkcie inému členovi predsedníctva IUVEN,

c) odvolaním predsedu IUVEN snemom IUVEN, kvalifikovanou väčšinou hlasov prítomných členov,

d) zánikom členstva v IUVEN.

6. Predseda IUVEN sa môže vzdať svojej funkcie doručením oznámenia o vzdaní sa funkcie inému členovi predsedníctva IUVEN. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia predsedníctva IUVEN nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Predsedníctvo IUVEN je povinné uskutočniť zasadnutie za účelom voľby nového predsedu IUVEN najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedu IUVEN.

Článok 11

Členovia predsedníctva

1. Členovia predsedníctva IUVEN sú zároveň podpredsedami IUVEN.

2. Každý podpredseda zodpovedá za vopred určenú oblasť a plní povinnosti súvisiace s jeho funkciou a vyplývajúce z tohto štatútu IUVEN na základe  uznesení orgánov.

3. Člen predsedníctva IUVEN pre riadenie regionálnych projektov zodpovedá za jednotlivé projekty a aktivity súvisiace s činnosťou IUVEN, koordinuje činnosť a projekty v regiónoch a správu o svojej činnosti predkladá predsedníctvu IUVEN.

4. Člen predsedníctva IUVEN pre zahraničné vzťahy zodpovedá za činnosť IUVEN na medzinárodnej úrovni, koordinuje činnosť IUVEN na medzinárodnej úrovni, reprezentuje IUVEN na medzinárodnej úrovni a správu o svojej činnosti predkladá predsedníctvu IUVEN.

5. Člen predsedníctva IUVEN, ktorý je zároveň Generálnym tajomníkom IUVEN, zodpovedá za všetky administratívne úkony súvisiace s činnosťou IUVEN a jeho orgánov. Tajomník vedie zoznam členov IUVEN a zodpovedá za ich správu, aktualizáciu a archiváciu.

6. Člen predsedníctva IUVEN pre kampane zodpovedá za volebné kampane a kampane súvisiace s činnosťou IUVEN, koordinuje všetky kampane a aktivity s nimi spojené a správu o svojej činnosti predkladá predsedníctvu IUVEN.

Článok 11

Volebné obdobie

1. Volebným obdobím všetkých orgánov IUVEN je ročné volebné obdobie.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.11.2013.

2. Vo veciach neupravených týmto štatútom IUVEN sa primerane použijú stanovy politickej strany Most-Híd.

3. Organizácia zaniká rozhodnutím príslušného orgánu politickej strany Most-Híd, alebo rozhodnutím snemu IUVEN o jeho zrušení.

4. Všetky funkcie v orgánoch IUVEN sú dobrovoľné.

5. Každý člen IUVEN sa môže dať zastúpiť na základe plnej moci.

6. Zasadnutia všetkých orgánov IUVEN sú neverejné, na jednotlivé zasadnutia je však pozvánkou možné prizvať aj tretie osoby.

7. V prípade ak štatút vyžaduje doručenie písomnosti poštou, považuje sa táto povinnosť v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa takáto zásielka za doručenú po troch dňoch od vrátenia takejto zásielky jej adresátovi za doručenú. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak príjemca zásielku v odbernej lehote nevyzdvihne alebo jej prevzatie zmarí; v tomto prípade sa zásielka považuje po troch dňoch od vrátenia takto nedoručenej zásielky adresátovi za doručenú.