Top

Organizácia

Základnou organizačnou jednotkou organizácie Iuven je šesť regionálnych organizácií. Každá z nich má svojho regionálneho predsedu, ktorý zodpovedá za činnosť daného regiónu.

Ďaľsím stupňom organizácie je Republiková rada IUVEN, ktorú tvorí predsedníctvo a šiesti regionálni predsedovia. Členmi predsedníctva sú predseda a štyria podpredsedovia. Všetci členovia IUVEN sa združujú v najvyššom orgáne organizácie, ktorým je Snem.