Michal Goriščák: Prešovský región môže opäť rásť alebo pomenujme si konkrétne nedostatky

Prešovský región predstavuje územie so značným prírodným potenciálom, bohatou históriou a množstvom kultúrnych pamiatok, ľudovou architektúrou a v neposlednom rade folklórom.

Prešovský región predstavuje územie so značným prírodným potenciálom, bohatou históriou a množstvom kultúrnych pamiatok, ľudovou architektúrou a v neposlednom rade folklórom. Tento potenciál je pre cestovný ruch, rekreáciu a kúpeľníctvo vysoko atraktívny, vyhľadávaný, značne rozsiahly a hlboko diferencovaný.  Aj napriek niektorým pozitívne sa vyvíjajúcim ukazovateľom cestovného ruchu,  napr. priemerná dĺžka pobytu návštevníkov v kraji je 3,5 dňa a presiahla republikový priemer 2,9 dňa, priemerná cena za jedno prenocovanie v kraji je nižšia ako celoslovenský priemer.

Z hľadiska vplyvu cestovného ruchu na životné prostredie je kvalitatívnym ukazovateľom s dopadom na ekonomické ukazovatele, dĺžka pobytu turistických návštevníkov v ubytovacích zariadeniach. Tranzitní a jednodňoví netranzitní návštevníci nadmerne zaťažujú životné prostredie bez adekvátnych výdavkov v cestovnom ruchu, na druhej strane dlhodobí návštevníci prinášajú ekonomický efekt v podobe výdavkov za ubytovacie, stravovacie a rôzne doplnkové služby, čím prispievajú k ekonomickému rozvoju cestovného ruchu ako hospodárskeho odvetvia i miestnych ekonomík.  Z ukazovateľov rozvoja cestovného ruchu vyplýva, že Prešovský kraj disponuje dostatočnou kapacitou ubytovacích zariadení, avšak nie všetky sú vo vyhovujúcej kvalite.  Zásadným problémom je predovšetkým nízka úroveň kvality základných a doplnkových služieb, ktorá sa odráža v spokojnosti návštevníkov, v návštevnosti, priemernom počte prenocovaní a z toho vyplývajúcom objeme tržieb za ubytovanie, t.j. ekonomických prínosoch.  Bezpochyby v Prešovskom kraji je zásadným problémom nedostatočne vybudovaná infraštruktúra pre podporu cestovného ruchu.  Nutnosťou sa javí výstavba rýchlostnej cesty R4, ktorá má vytvoriť spojnicu medzi krajským mestom Prešov a hraničným prechodom s Poľskom pri obci Vyšný Komárnik v okrese Svidník. Práve pri obci Vyšný Komárnik sa nachádza vyhľadávané turistické miesto – Dukliansky priesmyk.

Vybudovanie rýchlostnej cesty R4 by značne uľahčilo a zrýchlilo tranzit v rámci kraja, nielen pre turistov. Skutočnosťou je, že rozvoj infraštrukúry ide ruka v ruke s prilákaním náročnejších klientov a naopak vedie k zníženiu nákladovosti pri propagácií turistických atraktivít a produktov cestovného ruchu. Neexistujúca koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji a na miestnych úrovniach je rovnako príčínou prečo cestovný ruch v tomto regióne stagnuje. V žiadnom okrese nenájdeme zriadený inštitút, ktorý by sa osobitne zaoberal práve problematikou cestovného ruchu. Za zmienku stojí fakt, že na úrovni Prešovského samospravného krajna existuje Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.

U domáceho obyvateľstva daného regiónu je určujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje cestovný ruch,  vysoký podiel „nízko“ príjmových skupín v štruktúre klientov cestovného ruchu, a s tým súvisiaci nízky tlak na skvalitňovanie služieb. To sa prejavuje v nedostatočnej ponuke a nízkej kvalite poskytovaných služieb v cestovnom ruchu. V neposlednom rade je dôležitým faktorom aj absencia informačných kampaní voči verejnosti pre zvyšovanie povedomia a rovnako aj nízka ochrana atraktivít cestovného ruchu. To má za dôsledok zlý technický stav mnohých kultúrnych a historických pamiatok a vznikajúca potreba významných zdrojov na ich obnovu. K obnove historického bohatva a jeho propagácie môže významne napomôcť zvýšená miera  efektívnejšieho využívania prostriedkov z fondov Európskeho spoločenstva.

Michal Goriščák – okresný predseda(Svidník) strany Most-Híd, podpredseda IUVEN