Michal Goriščák: Prebuďme silu regiónov

Jedným z najperspektívnejších a najrýchlejšie sa rozrastajúcich odvetví slovenského hospodárstva je nepochybne cestovný ruch, vyznačujúci sa svojou rozmanitosťou a jedinečnosťou.

V geografickom ponímaní  predstavuje Slovenská republika  srdce Európy,  čo nepochybne prispieva k zvýšeniu potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu. Aj keď poskytovanie služieb hotelov a reštaurácií má z roka na rok kvalitatívne lepšiu podobu, potenciál cestovného ruchu však stále využívame nedostatočnej miere.  Príjimy Slovenskej republiky z aktívneho cestovného ruchu rastú, no napriek tomu  zaostavájú za priemerom Európskej únie. Cieľom Slovenskej republiky musí byť bezpodmienečne zvýšenie podielu turizmu na HDP krajiny. Ten v súčastnej dobe dosahuje na Slovensku hodnotu približne 2,5 %, kým v Európskej únii je to v priemere okolo 5 %. Do roku 2016 by mal predstatovať podiel cestovného ruchu na tvorbe HDP vo výške 2,8 % a v roku 2020 sa predpokladá vo výšky 3,2 % tvorby HDP.

Problémom slovenských hotelov je ich  priemerná celoročná vyťaženosť, ktorá sa pohybuje na úrovni cca 30 %.  Nízky podiel vyťaženosti slovenských hotelov súvisí najmä s nedostatočnou pružnosťou cenovej politiky. Za dôležitú považujem aj skutočnosť, že absentuje organizovanie marketingových akcií, v ktorých by sa vyzdvihla jedinečnosť danného regiónu. Mám na mysli najmä regióny , ktoré sa vyznačujú vysokou mierou nezamestnanosti a práve cestovný ruch môže byť účinným nástrojom ako tento nepriaznivý stav zmeniť. Predstavenie rozmanitosti a kultúry regiónov spoločne s historickým bohatstvom, ktorým Slovenská republika disponuje, môžu vytvoriť alternatívu pre turistov nielen z Európy, ktorí sa rozhodnú tráviť aktívny oddych.